Ako pripraviť výberové konanie na UX?

Slovenskej UX asociácii záleží na tom, aby dodávané UX služby naplnili klientské očakávania. Chceme, aby každý UX projekt posilnil dobré meno nášho fachu. Dobrá spolupráca začína od dobrého výberového konania. Preto sme sa rozhodli pripraviť krátke otázky a odpovede, ktoré sa nás často pýtate.

Obsah

V ktorej časti projektu je vhodné obstarávať UX?

UX vie byť nápomocné ešte v momente, keď nemáte presne definované, čo potrebujete. User Experience agentúra by vám v týchto situáciách mala priniesť pohľad zákazníka a nájsť prienik medzi jeho potrebami a vašimi biznisovými potrebami tak, aby ste adresovali problém, pre ktorý bol projekt iniciovaný. Preto odporúčame rozdeliť práce na vašom projekte na dve časti:

1. Analýza – Zadanie ešte neexistuje, vy pomenujete problém a úlohou UX dodávateľa je navrhnúť možné riešenia za účasti koncového používateľa.

2. Riešenie – Po analytickej časti si vyberiete riešenie, ktoré chcete rozpracovať. Poznáte rozsah a rámec, v ktorom sa projekt bude pohybovať. Spravidla sa v tejto fáze obstaráva aj IT dodávateľ. Nemusíte obstarávať každú časť samostatne, no nie je fér nútiť dodávateľa do odhadu ceny riešenia, ak nie je jasný rozsah a prístup, ktorý prinesie až analýza.

Je dobré obstarávať UX spolu alebo samostatne?

UX odporúčame obstarávať samostatne, čím získate na vašej strane silného partnera, obhajcu používateľov a biznis potrieb.

Čo má obsahovať špecifikácia UX obstarávania?

Oceníme, ak nám poskytnete čo najviac informácií na základe ktorých vieme správne adresovať vaše potreby:

Aké špecifiká obsahuje špecifikácia UX obstarávania na analýzu?

Ak je váš projekt vo fáze problému, stačí dobre popísať problém a jeho kontext. Je úlohou UX agentúry zvoliť vhodný prístup na jeho adresovanie.

Aké špecifiká obsahuje špecifikácia UX obstarávania na riešenie?

Špecifikácia prác na riešenie môže mať rôzne úrovne detailu (napr. aj podľa toho, či budete spolupracovať agilne alebo vo forme waterfallu). Preferujeme však, ak špecifikácia “nebetónuje” konkrétne funkcionality, pretože potreby používateľa, ktoré neskôr odhalí testovanie použiteľnosti, môžu byť odlišné voči tomu, čo je zapísané v špecifikácii. Betónovanie funkcionalít do špecifikácie obmedzuje kvalitu projektu. Vhodnou formou špecifikácie sú napríklad prípady použitia.

Uveďte aj:

Neobmedzujte prácu dodávateľa:

Ako sa uistiť, že moje výberové konanie vyhrá kvalitný dodávateľ?

Ak vás zaujíma kvalita, odporúčame dvojkolové výberové konanie.

V prvom kole využite K.O. kritériá na vyradenie firiem, ktoré nie sú pre vás relevantným partnerom.

V druhom kole výberového procesu odporúčame nastaviť hodnotiace kritériá ako kombináciu ceny a kvality v pomere 3:7. Ak v druhom kole vaším jediným výberovým kritériom nie je cena, preferujte osobné prezentácie, aby ste získali hlbšie porozumenie technického prístupu.

Ako nastaviť K.O. kritériá?

Pre prvé kolo výberového konania odporúčame zvoliť K.O. kritériá, ktoré vytvoria predselekciu dodávateľov, s ktorými chcete spolupracovať. Medzi K.O. kritériá môže patriť napr.:

Nevyžadujte UX certifikáty. Keďže UX je nová doména, certifikačné autority nie sú plne etablované a kvalita certifikátov je kolísavá.

Ako nastaviť cenové kritérium?

Na získanie kvalitného dodávateľa odporúčame, aby cenové kritérium zastávalo 30-percentnú váhu pri hodnotení.

Ak máte záujem o nákup kapacít, žiadajte sadzbu za hodinu alebo man-day sadzbu za rolu. Odporúčame vám, aby ste od dodávateľa vyžadovali aj modelový tím, aby ste lepšie porozumeli, ktoré role a v akej miere budú zapojené na realizovaní vášho projektu.

Ak máte záujem kúpiť dielo, poskytnite jeho detailnú špecifikáciu tak, ako uvádzame v odpovedi na otázku
Aké špecifiká obsahuje špecifikácia UX obstarávania na riešenie?

Ak máte záujem o agilnú spoluprácu, detailne popíšte vašu situáciu, očakávaný výsledok práce a deadline. Dodávateľ musí odhadnúť, aký široký tím potrebuje na naplnenie vášho očakávania, pričom sa riadi projektovým deadlinom.

Ako nastaviť kvalitatívne kritérium?

Na získanie kvalitného dodávateľa odporúčame, aby kvalitatívne kritérium malo 70-percentnú váhu pri hodnotení, pričom je rozdelené medzi technický prístup a scenár.

Aký obsah vyžadovať pri technickom prístupe?

Technický prístup, ktorý dodávateľ vypracuje môže obsahovať:

Aký obsah vyžadovať pri technickom scenári?

Scenár, ktorý dodávateľ v rámci výberového konania vypracuje, môže byť menšie zadanie, ktoré pripraví, aby preukázal svoje schopnosti. Zadajte dodávateľovi problém a vyžiadajte si kompletnú dokumentáciu uvažovania alebo osobnú prezentáciu. Prosím, vyhnite sa zneužívaniu zadania na vypracovanie časti vášho projektového rozsahu pro-bono.

Koľko potrebujú dodávatelia času na vypracovanie výberového konania?

Poskytnite dodávateľovi aspoň 1 mesiac na vypracovanie podkladov.

Ako vyhodnotiť UX obstarávanie?

Z povahy práce je UX multidisciplinárne, preto odporúčame, aby bolo výberové konanie hodnotené komisiou, v ktorej majú zastúpenie rôzni projektoví stakeholderi – biznis, technológia, komunikácia a pod. Ak je možné, špecifikujte ľudí, ktorí budú hodnotiť výberové konanie a definujte, aké sú ich zodpovednosti a kompetencie. Dodávateľovi to pomôže lepšie naplniť očakávania.

Ako uzavrieť výberové konanie?

Ak dodávateľ vo výberovom konaní neuspel, ocení zdôvodnenie vášho rozhodnutia a ak stručne zhrniete priebeh hodnotenia.

Mám mnoho ďalších otázok, s kým sa môžem poradiť?

Tento článok nie je vyčerpávajúci, a my to vieme. Chceme však, aby bol najmä praktický, a preto sa ho snažíme udržať v čo najmenšom rozsahu. Ak vám v ňom čokoľvek chýba, členovia SUXA vám radi pomôžu pri príprave UX obstarávania v rámci prípravných trhových konzultácií, ktoré sú férovým spôsobom spolupráce s dodávateľmi ešte predtým, ako si zvolíte vášho partnera. PTK sú win-win pre obe strany. Nám pomôžu, pretože RFI, RFP a reálny rozsah práce sa nebude zásadne líšiť, vám prinesie relevantné informácie priamo z trhu. Kontaktujte nás na hello@suxa.sk, radi vám pomôžeme s organizáciou PTK.